Yoshino

Gyoza, Gyoza curry, Chocolate coated banana
https://yoshino.net/